Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

 

 

 

 

 

Vedtægter

 

  11. Aalborg Sct.Georgs Gilde

 

VEDTÆGTER

1. Gildets navn: 11. Aalborg Sct. Georgs Gilde.

2. Gildet arbejder efter lov for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, hvor paragraf 7a lyder således:

2.1. De enkelte gilder ledes af en gildeledelse på mindst 3 gildebrødre, og afholder hvert år inden udgangen af marts et gildeting med dagsorden i henhold til gildets vedtægter.

Gildeledelsen har den udøvende myndighed i alle anliggender vedrørende gildets forhold og leder arbejdet under ansvar overfor gildeting og landsgildeledelse.

Til gildeledelsen kan vælges gildebrødre, der besidder de til jobbet ønskede kvalifikationer.

Genvalg kan finde sted, jf. dog § 7d.

Gildeledelsen kan med bindende virkning tegne gildet ved underskrift af to af dens medlemmer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede gildeledelse efter forudgående bemyndigelse af et gildeting.

3. Gildetinget, som afholdes hvert år inden udgangen af marts, er gildets øverste myndighed, og indkaldelse hertil skal ske skriftligt til gildets medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på gildeting, skal være gildemesteren i hænde senest den 01. februar.

4. Dagsorden for gildeting er følgende:

    1. Valg af dirigent og referent. 

    2. Gildemesteren aflægger beretning. 

    3. Regnskab: 3a) Gildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og budget for det         kommende år (herunder fastsættelse af det årlige kontingent). 3b) Gildeskatmesteren         aflægger endvidere revideret regnskab for 11. Gildets Hjælpefond 3c) Kassereren for        julemarkedet aflægger særskilt revideret regnskab for julemarkedets afholdelse. 

    4. Valg af gildeledelse. 

    5. Valg af revisor og suppleant. 

    6. Udpegning af julemarkedets styringsgruppe, herunder særskilt udpegning af formand og         kasserer, jf. forretningsorden for julemarkedet 

    7. Udpegning af tovholdere til boderne på julemarkedet, jf. forretningsorden 

    8. Udpegning af herolder og skriver. 

    9. Behandling af indkomne forslag. 

    10. Beretning fra udvalg/grupper. 

    11. Eventuelt.

5. Ekstraordinært gildeting skal afholdes når gildemesteren eller 1/3 af gildets medlemmer kræver det med udførlig angivelse af de sager, der ønskes behandlet.

Indkaldelse som til ordinært gildeting.

6. Vedtægtsændringer kan kun ske på et gildeting, hvor de foreslåede ændringer er opført på den udsendte dagsorden, såfremt 2/3 af gildets medlemmer er repræsenterede og 2/3 af de mødte stemmer derfor.

Hvor tvivlstilfælde kan opstå, vil de for landsgildet gældende organisatoriske og administrative love være gældende.

7. Gildeledelsen vælges for 1 år ad gangen. Det bør tilstræbes, at der ikke sker udskiftning af alle 3 poster samtidig.

Genvalg kan ske.Det tilstræbes, at ingen uafbrudt bestrider den samme funktion i en ledelse i mere end 6 år.

Faneherold og stavherold udskiftes ligeledes hvert år.

Skriveren udpeges af gildemesteren.

Den afgående gildemester bliver leder af oplysningsudvalget i det følgende år. Hvis der sker genvalg, vælges en tidligere gildemester som leder af oplysningsudvalget.

Et afgået ledelsesmedlem vil automatisk være suppleant til den ledelsespost, hun havde. Hvis der sker genvalg vælges et tidligere medlem til gildeledelsen til suppleant.